STATUT RADY PARAFIALNEJ

I. Nazwa, teren działania, siedziba i cele statutowe

§ 1.

Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium apostolstwa świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich oraz zalecenia Synodu Archidiecezji Wrocławskiej, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Wilkszynie, powołuje społeczny organ doradczy – Radę Parafialną, zwaną dalej Radą, której zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.

§ 2.

Powołanemu organowi doradczemu nadaje się nazwę: „Rada Parafialna przy parafii św. Wawrzyńca w Wilkszynie.”

Rada w swojej działalności posługuje się pieczęcią o następującej treści: „Rada Parafialna przy Parafii pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Wilkszynie”.

§ 3.

Rada działalnością swoją obejmuje teren parafii i ma siedzibę przy Księdzu Proboszczu parafii.

§ 4.

Rada jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian.

§ 5.

Rada obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.

§ 6.

Wykonanie tych zadań wymaga od członków Rady dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Dlatego członkowie Rady winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną przez lekturę, słuchanie wykładów i udział w kursach czy seminariach.

II. Kompetencje

§ 7.

Rada jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536 § 2), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.

§ 8.

Sprawy personalnej obsady duchowieństwa parafialnego nie wchodzą w zakres kompetencji Rady.

§ 9.

Do zakresu kompetencji Rady w sprawach finansowych należy opiniowanie przedkładanych przez Księdza Proboszcza propozycji w tym zakresie.

Rada po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały; są one wyrażeniem opinii i przygotowaniem decyzji, a więc radą dla proboszcza, który jest w sumieniu obowiązany rady tej wysłuchać, z nią się liczyć – jeśli uzna ją za słuszną – powinien w miarę możliwości postanowienia Rady wprowadzać w życie.

§ 10.

Do wykonywania postanowień Rady niezbędne jest czynne włączenie się członków Rady.

§ 11.

Jeżeli realizacja jakiegoś postanowienia Rady, zdaniem Księdza Proboszcza, nie jest z jakichś względów możliwa, Ksiądz Proboszcz powinien swoje stanowisko wobec członków Rady umotywować.

§ 12.

Sprawy sporne między Radą Parafialną a Księdzem Proboszczem rozstrzyga Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski.

III. Skład i liczebność

§ 13.

W skład Rady wchodzą:

1. Ksiądz Proboszcz,
2. nadzwyczajni szafarze Komunii Św.,
3. katecheta,
4. kościelny,
5. przedstawiciele kół różańcowych na terenie parafii,
6. przedstawiciele katolików świeckich.

§ 14.

Członków Rady powołuje się zgodnie z przyjętym przez ustępującą Radę Regulaminem wyborów.

§ 15.

Liczbę członków, zasady uzupełniania składu Rady określa Regulamin wyborów.

§ 16.

Skład Rady i jego zmiana podlegają zatwierdzeniu przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego.

§ 17.

Na posiedzenia Rady, poświęcone jakiejś szczegółowej tematyce, mogą być zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby nie będące członkami Rady.

IV. Kadencja

§ 18.

Spośród członków Rady, na pierwszym posiedzeniu, wybierany jest przewodniczący Rady, jego zastępca oraz sekretarz.

§ 19.

Kadencja Rady trwa 5 lat. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie, wskazane jest jednak, aby 1/3 składu Rady uległa odnowieniu.

§ 20.

Osoba, która jest członkiem Rady, może pełnić swoją funkcję co najwyżej przez 2. kolejne kadencje.

§ 21.

Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje na skutek śmierci, rezygnacji lub opuszczenia terenu parafii.

§ 22.

Członek Rady opuszczający parafię, lecz wyrażający wolę dalszej współpracy, może mandat zachować po uzyskaniu zgody Księdza Proboszcza.

§ 23.

Wygaśnięcie mandatu może także nastąpić przez wykluczenie członka Rady z powodu postępowania niezgodnego ze statutem Rady. Decyzję taką podejmuje Ksiądz Proboszcz po uprzednim przedłożeniu okoliczności uzasadniających wykluczenie. Członek Rady, wobec którego wysuwa się zarzuty, winien być obecny na posiedzeniu Rady i ma prawo do obrony.

§ 24.

Rozpatrywanie sprawy obwinionego członka Rady na jej posiedzeniu nie będzie podejmowane, o ile zgłosi on taki wniosek z równoczesną dobrowolną rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Radzie.

§ 25.

Rada może się rozwiązać na wniosek przynajmniej 2/3 liczby członków.

§ 26.

Zmiana Księdza Proboszcza wymaga powołania nowej Rady.

V. Posiedzenia

§ 27.

Częstotliwość posiedzeń Rady Parafialnej zależy od uznania Księdza Proboszcza i aktualnych potrzeb parafii. Posiedzenia winny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Przynajmniej raz w roku powinno odbyć się otwarte posiedzenie Rady Parafialnej, by umożliwić wiernym zapoznanie się z jej pracami.

§ 28.

Posiedzenia Rady Parafialnej zwołuje Ksiądz Proboszcz.

§ 29.

Porządek obrad i tematy, które mają być omawiane, ustala proboszcz w porozumieniu przynajmniej z niektórymi członkami Rady Parafialnej. Porządek dzienny posiedzenia powinien być podany wcześniej do wiadomości wszystkich członków Rady.

§ 30.

Posiedzenia rady prowadzi jej przewodniczący w obecności Księdza Proboszcza lub wyznaczony przez przewodniczącego zastępca.

§ 31.

Porządek obrad może być rozszerzony na wniosek członków rady o inne problemy, nie będące przedmiotem obrad.

Rozszerzenie porządku obrad o inne nie określone przez Księdza Proboszcza problemy, wymaga głosowania członków rady obecnych na posiedzeniu. Porządek obrad zostaje rozszerzony, gdy zostanie przyjęty przez co najmniej 51% członków Rady obecnych na jej posiedzeniu.

§ 32.

Członkowie Rady mają prawo poruszania wszystkich istotnych problemów parafii. Porządek obrad na końcu winien zawierać punkt „wolne wnioski”.

§ 33.

Członkowie Rady mają też prawo proponować tematy następnych posiedzeń.

§ 34.

Każde posiedzenie Rady powinno być zwięźle protokołowane. Protokół prowadzi sekretarz Rady, który również odpowiada za gromadzenie dokumentacji. Protokół winien być odczytany i zatwierdzony na następnym posiedzeniu Rady.

VI. Prawa i obowiązki członków Rady Parafialnej

§ 35.

Członkowie Rady powinni uczestniczyć w duchowym i organizacyjnym życiu parafii. Obowiązuje ich ofiarna praca na rzecz Kościoła i wspólnoty parafialnej.

§ 36.

Obowiązkiem członka Rady jest uczestniczenie w jej posiedzeniach i realizacja przyjętych i zatwierdzonych do realizacji postanowień Rady.

§ 37.

Członkowie Rady mają prawo wypowiadania się na temat duszpasterstwa parafialnego, działalności społecznej we wspólnocie parafialnej i inspirowanie nowych form pracy.

§ 38.

Udział w pracach Rady jest honorową pracą społeczną.

VII. Statut, jego uchwalenie i zatwierdzenie

§ 39.

Uchwalenie przez Radę statutu i wprowadzenie zmian wymaga uchwały powziętej większością 2/3 głosów i zgody Księdza Proboszcza.

§ 40.

Statut i ewentualne zmiany wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez Księdza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego.

§ 41.

Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu Rady w 2009 roku.