Czym jest Rada Parafialna?

Głównym zadaniem tego organu jest udzielanie rady i wyrażanie opinii we wszelkich kwestiach, z którymi zwróci się Proboszcz.

Ponadto członkowie Rady mogą przedstawiać własne inicjatywy służące rozwojowi Kościoła i formacji parafian, a następnie – za zgodą Proboszcza – je realizować.

Kto należy do Rady Parafialnej?

15 lutego 2024 r. ks. abp Józef Kupny zatwierdził nowy skład rady parafialnej:


Statut Rady Parafialnej Parafii pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Wilkszynie

I. Nazwa, teren działania, siedziba i cele statutowe

§ 1. Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium apostolstwa świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich oraz zalecenia Synodu Archidiecezji Wrocławskiej, Ksiądz Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Wilkszynie, powołuje społeczny organ doradczy – Radę Parafialną, zwaną dalej Radą, które zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.

§2. Powołanemu organowi doradczemu nadaje się nazwę: „Rada Parafialna przy parafii św. Wawrzyńca w Wilkszynie”. Rada w swojej działalności posługuje się pieczęcią o następującej treści: „Rada Parafialna przy Parafii pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Wilkszynie”.

§3. Rada działalnością swoją obejmuje teren parafii i ma siedzibę przy Księdzu Proboszczu parafii.

§4. Rada jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian.

§5. Rada obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiary i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady  mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.

§6. Wykonanie tych zadań wymaga od członków Rady dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Dlatego członkowie rady winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną przez lekturę, słuchanie wykładów i udział w kursach czy seminariach.

II. Kompetencje

§7. Rada jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536 & 2), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.

§8. Sprawy personalnej obsady duchowieństwa parafialnego nie wchodzą w zakres kompetencji Rady.

§9. Do zakresu kompetencji Rady w sprawach finansowych należy opiniowanie przedkładanych przez Księdza Proboszcza propozycji w tym zakresie. Rada po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały; są one wyrażeniem opinii i przygotowaniem decyzji, a więc radą dla proboszcza, który jest w sumieniu obowiązany rady tej wysłuchać, z nią się liczyć – jeśli uzna ją za słuszną – powinien w miarę możliwości postanowienia Rady wprowadzać w życie.

§10. Do wykonywania postanowień Rad niezbędne jest czynne włączenie się członków Rady.

§11. Jeśli realizacja jakiegoś postanowienia Rady, zdaniem Księdza Proboszcza, nie jest z jakiś względów możliwa, Ksiądz Proboszcz powinien swoje stanowisko wobec członków Rady umotywować.

§12. Sprawy sporne między Radą Parafialną a Księdzem Proboszczem rozstrzyga Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski.

III. Skład i liczebność

13. W skład Rady wchodzą:

 1. z urzędu:
  • Ksiądz Proboszcz
  • Nadzwyczajni szafarze Komunii Św. – 3 osoby
  • Katecheta – 1 osoba,
  • Przedstawiciele kół różańcowych z terenu parafii – 1 osoba.
 2. z wyboru: przedstawiciele katolików świeckich reprezentujących wsie z terenu parafii, wg następującej liczby:
  • Wilkszyn – 3 osoby
  • Pisarzowice – 3 osoby

§14. Członków Rady powołuje się zgodnie z przyjętym przez ustępującą Radę Regulaminem wyborów.

§15. Skład Rady i jego zmiana podlegają zatwierdzeniu przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego.

§16. Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają podczas niedzielnej Mszy św. następujące przyrzeczenie: Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Parafialnej przy parafii p.w. św. Wawrzyńca w Wilkszynie będę wypełniał sumiennie i rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg oraz ta Święta Ewangelia, której ręką dotykam.

§17. Na posiedzenia Rady, poświęcone jakiejś szczegółowej tematyce, mogą być zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby nie będące członkami Rady.

IV. Kadencja

§18. Spośród członków Rady, na pierwszym posiedzeniu, wybierany jest przewodniczący Rady, jego zastępca oraz sekretarz.

§19. Kadencja Rady trwa 5 lat. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie, wskazane jest jednak, aby 1/3 składu Rady uległa odnowieniu.

§20. Osoba, która jest członkiem Rady, może pełnić swoją funkcję co najwyżej przez 2. kolejne kadencje.

§21. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje na skutek śmierci, rezygnacji lub opuszczenia terenu parafii.

§22. Członek Rady opuszczający parafię, lecz wyrażający wolę dalszej współpracy, może mandat zachować po uzyskaniu zgody Księdza Proboszcza.

§23. Wygaśnięcie mandatu może także nastąpić przez wykluczenie członka Rady z powodu postępowania niezgodnego ze statutem Rady. Decyzję taką
podejmuje Ksiądz Proboszcz po uprzednim przedłożeniu okoliczności uzasadniających wykluczenie. Członek Rady, wobec którego wysuwa się zarzuty, winien być obecny na posiedzeniu Rady i ma prawo do obrony.

§24. Rozpatrywanie sprawy obwinionego członka Rady na jej posiedzeniu
nie będzie podejmowane, o ile zgłosi on taki wniosek z równoczesną
dobrowolną rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Radzie.

§25. Rada może się rozwiązać na wniosek przynajmniej 2/3 liczby członków.

§26. Zmiana Księdza Proboszcza wymaga powołania nowej rady.

V. Posiedzienia

§27. Częstotliwość posiedzeń Rady Parafialnej zależy od uznania Księdza Proboszcza i aktualnych potrzeb parafii. Posiedzenia winny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Przynajmniej raz w roku powinno odbyć się otwarte posiedzenie Rady Parafialnej, by umożliwić wiernym zapoznanie się w jej pracami.

§28. Posiedzenia Rady Parafialnej zwołuje Ksiądz Proboszcz.

§29. Porządek obrad i tematy, które mają być omawiane, ustala Ksiądz Proboszcz w porozumieniu przynajmniej z niektórymi członkami Rady Parafialnej. Porządek dzienny posiedzeń powinien być podany wcześniej do wiadomości wszystkich członków Rady.

§30. Posiedzenia rady prowadzi jej przewodniczący w obecności Księdza Proboszcza lub wyznaczony przez przewodniczącego zastępca.

§31. Porządek obrad może być rozszerzony na wniosek członków rady o inne problemy, nie będące przedmiotem obrad. Rozszerzenie porządku obrad o inne nie określone przez Księdza Proboszcza problemy, wymaga głosowania członków rady obecnych na posiedzeniu. Porządek obrad zostaje rozszerzony, gdy zostanie przyjęty przez co najmniej 51% członków rady obecnych na jej posiedzeniu.

§32. Członkowie Rady mają prawo poruszania wszystkich istotnych problemów parafii. Porządek obrad na końcu winien zawierać punkt „wolne wnioski”.

§33. Członkowie Rady mają też prawo proponować tematy następnych posiedzeń.

§34. Każde posiedzenie Rady powinno być zwięźle protokołowane. Protokół prowadzi sekretarz Rady, który również odpowiada za gromadzenie dokumentacji. Protokół winien być odczytany i zatwierdzony na następnym posiedzeniu Rady.

VI. Prawa i obowiązki członków Rady Parafialnej

§35. Członkowie Rady powinni uczestniczyć w duchowym i organizowanym życiu parafii. Obowiązuje ich ofiarna praca na rzecz Kościoła i wspólnoty parafialnej.

§36. Obowiązkiem członka Rady jest uczestniczenie w jej posiedzeniach i realizacja przyjętych i zatwierdzonych do realizacji postanowień Rady.

§37. Członkowie Rady mają prawo wypowiadania się na temat duszpasterstwa parafialnego, działalności społecznej we wspólnocie parafialnej i inspirowanie
nowych form pracy.

§38. Udział w pracach Rady jest honorową pracą społeczną.

VII. Statut, jego uchwalenie i zatwierdzenie.

§39. Uchwalenie przez Radę statutu i wprowadzenie zmian wymaga uchwały powziętej większością 2/3 głosów i zgody Księdza Proboszcza.

§40. Statut i ewentualne zmiany wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez Księdza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego.

§41. Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu Rady w dniu 25. maja 2009 roku.